Skip to content

Svenska Lövträdföreningen Läsvärt & Sevärt

Litteraturtips

Almgren, G. & Brusewitz, G. 1990. Lövskog. Björk, asp och al i skogsbruk och naturvård. Skogsstyrelsen.

Almgren, G. & Mörtnäs, A. 1988. Skötsel av ädellövskog. Råd till skogsägare. Skogsstyrelsen.

Almgren G. 1986. Ädellövskog ekologi och skötsel. Skogsstyrelsen.

Almgren, G. 2003. Våra ädla lövträd. Skogsstyrelsen.

 

Andersson, R. 2006. Björk, Asp och Al – Föryngring, skötsel och naturvård. Skogsstyrelsen.

Eickhoff, K & Nilsson S. G. 1995. Boken. En handbok i bokskogsskötsel. Sydved AB.

Karlman, L., Mörling, T. and Martinsson, O. 2005: Wood density, annual ring width and late wood content in larch and pine. Eurasian J For Res 8-2, 91-96

Martinsson, O., 2002. Björk och gran – sammanställning av kunskap rörande skötsel och ekonomi av blandskog av björk och gran. SLU , inst för skogsskötsel, Rapport 53,45 pp.

 

Nylinder, M., Pape, R. & Fryk, H. 2001. Björktimmer : förädling, egenskaper och skador.

Rytter, L. & Werner, M. 1988. Lönsam lövskog – steg för steg. Skogforsk.

Rytter, L. 1998. Löv- och blandbestånd – ekologi och skötsel. Skogforsk. Redogörelse nr 8, 1998.

Rytter, L. 2004. Produktionspotential hos asp, björk och al. Skogforsk. Redogörelse nr 4, 2004.

Rytter, L. & Werner, M. 2003. Virkeskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd. Skogforsk.

Werner, M., Rytter, L. & Stener L-G. 2000. Förbättrat lövvedsutnyttjande för vidareförädling. Skogforsk. Redogörelse nr 3, 2000.